Om Hyllingebjerggårds Grundejerforening:


Om Hyllingebjerggårds Grundejerforening

3360 Liseleje - Halsnæs Kommune

www.om-hyllingebjerggaards-grundejerforening.dk

Siden vil, når det er aktuelt, blive suppleret eller opdateret.

Vi har fuld fart på – men en levende kilde til information løber aldrig tør. 
(© redaktøren)

Siden er udført fortløbende således, at den kan printes ud i eet forløb - til arkiv hos et medlem eller til information for en interesseret i området der omfatter:
Aakjærsvej, Baggesensvej, Brandesvej, Rodesvej, Blichersvej, Ewaldsvej, Blåmejsevej, der alle har postnummer 3360 Liseleje.

---------- 000 ----------  

Generalforsamlingen d. 15. juni 2014  kl. 10:30,
Rest. le Papillon, Liseleje.

(Regnskabsåret 1/4 2014 til 31/3 2015)

# Gerner Hansen, Heibergsvej 1 blev valgt som dirigent.

# Generalforsamlingen blev afviklet som den skulle iht. vedtægterne - findes i øvrigt sidst i denne hjemmeside.

# Et vigtigt punkt skal fremhæves:
# Bestyrelsen fremlage forsalg til - og budgetter for reparation af asfalten på bakken, den nordlige del af Åkjærsvej*) samt Blåmejsevej.

Det fremgik af forelæggelsen at der tilsyneladende ikke var fuldt samarbejde i bestyrelsen, idet både et medlem af bestyrelsen samt formanden havde indhentet tilbud. En længere diskussion, samt 2 afstemninger førte til at det var umuligt at træffe en konklusion.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at disponerer reparationerne indenfor et beløb på max. 190.000 Kr. - inkl. moms og rådgivning.

Det må derfor forventes at reparationerne er gennemført inden næste års generalforsamling.

*)Hvorfor asfalt her?
Primo 60-erne - skete et alvorligt cykelstyrt på vejen ned af bakken, på den nordlige del af Åkjærsvej, med tilskadekomst til følge.
Dette medførte, efter en åstedsforretning, krav fra det daværende Melby Sogneråd, om asfaltering af dette stykke samt ønske (krav) om dannelse af en grundejerforening/vejlag, ansvarlig for administration og vedligeholdelsen af vejene.

# Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:

Lars Lindahl, Formand – Fyrhøjvej 24, 2800 Kgs. Lyngby - Sommer: Brandesvej 1, 3360 Liseleje

Søren Lunde, Kassere, Aakjærsvej 14

Jørn Lund Pedersen, Aakjærsvej 10

Jens Olsen, Rodesvej 6

Jan Knudsen, Aakjærsvej 25

NN (ønsker anonymitet), Revisor, dog kun forudsat at referat udsendes i juni - det blev det ikke !!!

Ole Ploug, Revisorsuppleant, Heibergsvej 4

Lars Torp, suppleant, Aakjærsvej 3

Bestyrelse konstituerede sig, hvad den skal ifgl. vedtægterne som anført ovenfor – med formand Lars Lindahl og Søren Lunde som kasserer.
Redaktøren har - som vanligt - tilføjet bestyrelsesmedlemmernes sommeradresser.

# Data om de enkelte ejendomme i foreningen, og deres ejerforhold findes ved at klikke på www.ois.dk
Man går ind med Halsnæs under feltet øverst ”kommune”, herefter vejnavn og husnummer.

#
Er man særlig interesseret i de enkelte sommerhuses byggesager (lovligt/ulovligt byggeri mv.) kan man finde byggesagernes behandling og tegninger på:
http://www.weblager.dk

------------OOO--------------

# Med henvisning til Generalforsamlingen d. 2. juni 2013 kl. 10:30, referat gengivet nedenfor, henledes opmærksomhed på følgende:

D. 1. juni 2014 var vejene endnu IKKE behandlet med støvbekæmpende Kalciumklorid. 
Det er ganske uhørt og helt uacceptabelt at bestyrelse, specielt formanden, tilsidesætter en beslutning der er truffet på en generalforsamling - foreningens højeste myndighed.
 
Først d. 10. juni 2014 (tirsdagen efter Pinsen) blev Aakjærsvej og Ewaldsvej behandlet med støvbekæmpende Kalciumklorid, efter de 2 veje lige før Pinse havde fået tilført et nyt lag (lerholdigt) vejgrus. Det nåede at tørre op og støve gevaldigt hele Pinsen og dermed genere de gående til- og fra stranden maksimalt.

Hvad angår den netop modtagne indkaldelse til generalforsamling d. 15. juni 2014 kl.10:30, er dagsordenen - traditionen tro - ikke i overensstemmelse med vedtægterne - gengivet sidst i denne hjemmeside.
Hvor er bestyrelsens medlemmernes opmærksomhed ??

I øvrigt - som det fremgår af vedtægterne henstilles til de tilkomne nye sommerhusejere i vor forening:
Støjende aktiviteter, så som privat brug af motorredskaber herunder græsslåning samt haveafbrænding, begrænses til tidsrum:
Mandag til fredag kl. 09.00-19.00
Lørdage kl. 09.00-18.00 samt Søndag og helligdage kl. 09.00-12.00
NB.
Haveafbrænding skal altid foregå i forhold til gældende lov.
I øvrigt henstilles at man ikke støjer/spiller høj musik der kan genere omgivelserne efter kl. 23:00

---------- 000 ----------

Generalforsamlingen d. 2. juni 2013 kl. 10:30,
Rest. le Papillon, Liseleje
 

(Regnskabsåret 1/4 201
3 til 31/3 2014)

# Jens Olsen, Rodesvej 6 blev valgt som dirigent.

# Generalforsamlingen blev afviklet som den skulle iht. vedtægterne - findes i øvrigt sidst i denne hjemmeside.

# Et vigtigt punkt skal fremhæves:
Bestyrelsen har ansat en ny entreprenør og vil følge op på, at han - som det tidligere er vedtaget på en generalforsamling - reparere vejene i foråret og
salter disse med Kalciumklorid 2 gange pr. år med henblik på at reducere de meget generende og ikke mindst sundhedsfarlige støvgener. 
Saltningen skal foregå medio april og primo juli.

# På næste års generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge forsalg til - og budget for reparation af asfalten på bakken, den nordlige del af Åkjærsvej.
Hvorfor asfalt her?

Primo 60-erne - skete et alvorligt cykelstyrt på vejen ned af bakken, på den nordlige del af Åkjærsvej, med tilskadekomst til følge.  
Dette medførte, efter en åstedsforretning, krav fra det daværende Melby Sogneråd, om asfaltering af dette stykke samt ønske (krav) om dannelse af en grundejerforening/vejlag, ansvarlig for administration og vedligeholdelsen af vejene.  

# Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:

Lars Lindahl, Formand – Fyrhøjvej 24, 2800 Kgs. Lyngby - Sommer: Brandesvej 1, 3360 Liseleje

Søren Lunde, Kassere, Aakjærsvej 14

Jørn Lund Pedersen, Aakjærsvej 10

Jens Olsen, Rodesvej 6

Jan Knudsen, Aakjærsvej 25

NN (ønsker anonymitet), Revisor, dog kun forudsat at referat udsendes i juni 2013 - det blev det ikke !!! (Hvad nu ??)

Ole Ploug, Revisor suppleant, Heibergsvej 4

Lars Torp, suppleant, Aakjærsvej 3

Bestyrelse konstituerede sig, hvad den skal ifgl. vedtægterne som anført ovenfor – med formand Lars Lindahl og Søren Lunde som kasserer.
Redaktøren har - som vanligt - tilføjet bestyrelsesmedlemmernes sommeradresser.

# Data om de enkelte ejendomme i foreningen, og deres ejerforhold findes ved at klikke på www.ois.dk  
Man går ind med Halsnæs under feltet øverst ”kommune”, herefter vejnavn og husnummer.

#
Er man særlig interesseret i de enkelte sommerhuses byggesager (lovligt/ulovligt byggeri mv.) kan man finde byggesagernes behandling og tegninger på:
http://www.weblager.dk 

---------- 000 ----------

Generalforsamlingen d. 19. juni 2011 kl. 10:00. (Regnskabsåret 1/4 2010 til 31/3 2011)

Til behandling på generalforsamlingen var der ud over punkter jvf. vedtægterne indkommet:

"Motiveret medlemsforslag fra hr. Jørgen Ploug: 
Hver forsommer er støvgenerne et helvede, ikke blot for beboere langs Aakjærsvej, men også for de mange mennesker der går til og fra stranden.
 
Specielt Påsken i år, 2011, var katastrofal for helbredet.  

Generalforsamlingen besluttet derfor:
Med virkning fra 2012 og fremover skal vejene saltes 2 gange pr. år med henblik på at reducere støvgener. 
Saltningen skal foregå medio april og primo juli.

Forslagsstilleren bemærker i den forbindelse - det må være billiger for et medlem at betale 100 kr./år. mere til en ekstra saltning (støvbekæmpelse med Kalciumklorid), frem for, at hver lodsejer vil blive pålagt en udgift på op til 20.000 kr. til asfalt, såfremt den bebudede miljøsag vindes.
(Krav om asfaltering - også under hensyntagen til servicering af de mange fastbeboende året rundt). 

Forslaget blev vedtaget.
 

Forslagsstilleren meddelte i øvrigt ved fremlæggelsen at han ville græde tørre tårer såfremt forslaget ikke blev vedtaget. Det vil nemlig fremme en indsats for, via relevante myndigheder, at få etableret Aakjærsvej med asfalt.
I øvrigt havde forslagsstilleren i Påsken 2011 fotograferet og opmålt de største huller på Aakjærsvej - dem var der MANGE af.

---------- 000 ----------

Generalforsamlingen d. 21. juni 2009. (Regnskabsåret 1/4 2008 til 31/3 2009)

Over en ca. 3 ugers periode FØR generalforsamlingen var der en del aktiviteter på foreningens vej:

- De ulovligt placerede og beplantede kummer (brøndringe) i rabatterne blev ryddet for buske og mindre træer (som det har været besluttet på generalforsamlinger i flere år uden dette skete). Der blev efterfølgende plantet lav voksende stauder.

- Der blev d. 2. juni 2009 – altså til udgiftsføring i det kommende regnskabsår (09/10) – ”saltet” med støvbegrænsende kemikalie, Kalciumklorid. Der har dermed igen og på 3´sommer (2008) ikke været støvbekæmpet på trods af at dette har været vedtaget at skulle ske HVER sommer.

##  Det nedenfor anførte notat ang. generalforsamlingen er alene baseret på redaktørens*) notater – idet der tilsyneladende (medio marts 2010) fortsat ikke er udarbejdet et referat af generalforsamlingen  – i klar modstrid med kravet herom jf. vedtægterne.

#  Efterfølgende blev en række af emner og spørgsmål rejst på generalforsamlingen bl.a. :

-          - Støvbekæmpelse med Kalciumklorid blev genbekræftet af generalforsamlingen til udførsel HVERT år i forsommeren, medio juni.

-          - Et medlem  havde (primo juni 2009) fremsendt sit forslag til placering af en bom tværs over Åkjærsvej. Denne bom ville umuliggøre gennemkørsel. Forslaget, der givet har krævet en kolossal mængde tid at udarbejde, åbnede sluserne for en syndflod af argumenter for eller imod. Forslaget blev forkastet.

-           - I forbindelse med en diskussion om betaling af en ikke vedtægtsmæssig korrekt ordret advokatbistand, betalt af vor forening, blev det vedtaget at foreningen skulle genindmeldelse sig i ”Landliggersammenslutningen” som tak for hjælpen. Dette har efter al sandsynlighed ikke fundet sted, ide vor foreningsnavn ikke fremgår af den opdaterede medlemsliste for ”Landliggersammenslutningen”.

-          - Den lidt sparsomme hjemmeside som den tidligere formand i maj/juni 2008 havde programmeret og fået registreret i foreningens navn er ikke længere eksisterende på internettet, og domænenavnet er slettet !!!! 

------------ 000 ----------

Nu - Et historisk tilbageblik om området og foreningen.

Indhold:

- Om Hyllingebjerggårds Grundejerforening, hvor ?, lidt historie og et tilbageblik.

- Udstykninger over årene.

- Stiftelse af foreningen.

- Administration af foreningens veje.

- Vandforsyningen til området, før og nu.

- Vedtægter for Hyllingebjerggårds Grundejerforening -
   Herunder -  det matrikulære område, administration og finansiering.

Bidrag til hjemmesiden modtages gerne. Send dette til medlem af foreningen :
*) Redaktøren af denne HomePage - Civilingeniør  Jørgen Ploug.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Om Hyllingebjerggårds Grundejerforening.     

Grundejerforeningen fik sit navn  Hyllingebjerggårds Grundejerforening i forbindelse med 
dens stiftelse i januar 1970.

Egentlig burde navnet have været  Viemosegårds Grundejerforening, idet alle matrikler 
i foreningen er udstykket fra Viemosegård (Matr.nr. 14a Melby By, Melby) hvis ejer var, - nu afdøde  Gårdejer Alfred Jensen.

Fejlen eller misforståelsen er opstået ved at Kort og Matrikelstyrelsen på deres kort har navngivet Viemosegård til at hedde Hyllingebjerggård.  Styrelsen har, efter en henvendelse fra redaktøren af denne hjemmeside, ved brev - beklaget fejlen og meddelt at kortet ved genoptryk vil blive rettet så 
gården får påført sit rette navn – VIEMOSEGÅRD.
Viemosegård har, som anført -  Matr.nr. 14a Melby By, Melby, og derfor refereres der i vedtægterne 
til Matr.nr. 14  m.fl.

Selv i kommunens lokalplan 01.27, bl.a. omfattende en del af vor grundejerforenings område, side 13 – vedtaget 28. februar 2006 efter flere års høring -  er der fejlagtigt refereret til Hyllingebjerggård som Matr.nr. 14a Melby By, Melby.
Da lokalplanen 01.27 - øjensynlig kun er trykt i 250 eksemplarer -  er informativ og interessant læsning bl.a. for foreningens medlemmer, er her indlagt et link til planen:

http://www.halsnaes.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Miljoogteknik/LokalplanerMelby1/01_27%20pdf.ashx

Den rigtige Hyllingebjerggård ligger på  Tollerup Strandvej nr. 40, 3370 Melby, 
og har Matr.nr. 3a Melby By, Melby - ganske langt væk fra vort område !

- Udstykninger over årene.

Den først udstykkede grund på Åkjærsvej var nr. 4 (1959). Dengang gik Åkjærsvej kun fra 
Hyllingebjergvej til  ”Viet” ( åen) ved foden af bakken. Udstykningen fortsatte, og Åkjærsvej blev 
hurtigt ført videre - 1960/61 som grusvej -  til den daværende Fasanvej nu Blåmejsevej.

Et alvorligt cykelstyrt på vej ned af bakken, med tilskadekomst -  på den nordlige del af Åkjærsvej  
- medførte krav fra Melby Sogneråd, om asfaltering af dette stykke samt ønske (krav) om dannelse af en grundejerforening/vejlaug, ansvarlig for administration og vedligeholdelsen af vejene.

- Stiftelse af Hyllingebjerggårds Grundejerforening:

Foreningen blev jvf. ovenstående -  stiftet, på en generalforsamling afholdt den 29. januar 1970, altså ca. 3 mdr. før den nye kommunalreform, jvf. kommunalreformen fra 1. April 1970, hvor Melby Kommune blev indlemmet i Frederiksværk Kommune. ( http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalreformen )

Foreningens vedtægter, der definere det matrikulære område, finansiering og administration, 
er gengivet sidst på denne hjemmeside.

Administration af foreningens veje.

Bestyrelsen for Hyllingebjerggårds Grundejerforening, valgt af medlemmerne, er under bestyrelsesansvar dvs.
-  in solidum - ansvarlig for administrativt at tilgodese :

1.
  Lov om private fællesveje.
    
Privatvejsloven:
     https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854&#K10
    
herunder § 57 i Privatvejsloven. 
     Halsnæs kommune administrerer  alle veje i kommunen ifgl. Afsnit III, kap. 7 m.fl. 

     Vejdirektoratet har i forbindelse med Afsnit II udarbejdet :
     ” Orientering om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet ”
     Denne orientering kan læses på adressen:
     http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=98421

Uddrag fra Halsnæs kommunes hjemmeside:
http://www.halsnaes.dk/sitecore/shell/Controls/Rich Text Editor/~/media/Miljoogteknik/Trafikogvej/Pjece vedligeholdelse af private fællesveje pdf.ashx

Hvem skal vedligeholde private fællesveje?
Grundejerne, der bor ved en privat fællesvej, har pligt til at holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og størrelse (§ 57 i Privatvejsloven). Dette gælder for alle grundejere i byer og bymæssige områder også sommerhusområderne (afsnit III i Privatvejsloven). 
Hvis der ikke er aftalt andet
, skal den enkelte grundejer vedligeholde vejen ud til vejmidten. – Det gælder ikke kun på den vej man har udkørsel til, men også på eventuelle sideveje der grænser op til ejendommen, samt eventuelle veje ved bagskellet.
Uddrag slut.


Redaktørens Kommentar til: Hvis der ikke er aftalt andet .... (understreget ovenfor) :

Det er der
netop i ”vort” område jvf. foreningens formål § 3:

1. Medlemmerne har valgt en bestyrelse til varetage opgaven, dvs. pligten og dermed ansvaret for at holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og størrelse jvf. Afsnit III i Privatvejsloven, og anden relevant lovgivning med relation til privatvejene.
Hvad angår ansvar (Bestyrelsesansvar):

Der er retspraksis for, at en vejansvarlig (f.eks. en kommune) er blevet dømt at være erstatningspligtig hvis et uheld på vej / fortov skyldes mangelfuld vedligeholdelse (f.eks. en ”skæv” flise på fortovet).
I vort område har vi i perioder mange huller, og til tider ganske dybe huller i vejbanen - der kan være til skader for gående og cykellister !!
Konsekvensen er man øjensynlig ikke opmærksom på -  for - vi er jo ”bare” bestyrelse i en grundejerforening.
Ja-vel, hvor langt rækker det argument ??? -  vi er nu i det 21. århundrede !!!


2.
   Miljølovgivningen, herunder krav om begrænsning af bl.a. støv mv. fra en 
      virksomhed BAT  (= Bedst tilgængelig teknik).

Her drejer det sig om drift og vedligeholdelse af et vejsystem  ( en virksomhed/aktivitet ).
      
Ang. definition af BAT, klik på :       http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Defintion+af+BAT/
      

Redaktøren af denne webside ser sig nødsaget til, på given foranledning, herunder flere års oplevelser af støvgener, at give udtryk for følgende:

Det burde være klart for enhver i dagens Danmark, at vi har et hensyn at tage til hinanden og vore omgivelser.

Støvbekæmpelse er en miljøpligt.

Støvet fra vejene er sand (stenstøv) og ler partikler, dvs. bl.a. silikat og silikatforbindelser der er sundhedsskadelige idet de kan medfører bl.a. den uhyggelige lungesygdom, kendt under navnet/betegnelsen ”stenlunger“.
Tænk på, hvor mange mennesker der bor langs vejene, og de mange mennesker der færdes på vejene til og fra stranden, specielt i godt vejer, hvor støv - der ikke søges bekæmpet, har optimal mulighed for at genere og skade disses helbred.
Hertil skal føjes, at støvskyerne også medfører væsentlig forøget rengøring i husene langs vejene, da man ikke kan holde alle vinduer og døre lukket om sommeren. 

Medlemmerne, repræsenteret ved bestyrelsen, kan være sikker på, at en sag om støvforurening - i tilfælde af at man ikke har forsøgt at begrænse denne (BAT), vil blive taget meget alvorligt af miljømyndighederne. 
I værste fald kunne man risikerer, - at vejmyndigheden, med baggrund i miljølovgivningen, pålægger den ultimative og permanente løsning – nemlig asfaltering som ingen formodentlig er interesseret i.

3.   Stien fra Hyllingebjergvej og trappen til stranden.
Det forlyder, at en bestyrelse på et tidspunkt har forpligtet sig og dermed foreningen til, - at vedligeholde stien fra Hyllingebjergvej samt trappen ned til stranden, dette på trods af at der var blevet tinglyst offentlig adgang til stranden ad denne sti og trappe, der tidligere var i "privat regi". 
Dette forhold forventedes nærmere præciseret i forbindelse med den varslede revision af vedtægterne til forelæggelse på generalforsamlingen i 2008 - i form af en skriftlig aftale med kommunen der præsiserer dennes ansvar. Der var ikke blevet indgået en sådan aftale !!!

 - Vandforsyningen til området, før og nu.

Alle parceller i foreningen er medlemmer af Liseleje Vandværk  ( http://liselejevand.dk ) hvor vandet filtreres og pumpes ud til fastboende og sommerhusejere i Liseleje området.

Gennem mange år stod boringerne tæt på vandværket ved lavningen kaldet  ”Viet”.

Det betød, at indenfor en radius på 125 m fra boringerne måtte der ikke etableres nedsivnings anlæg for såkaldt ”sort spildevand” (afløb fra toiletter). Dette medførte at alle parceller på Åkærsvej fra Hyllingebjergvej til Blichervej kun måtte have tørklosetter.

Hel i uheld – det blev nødvendigt at lukke boringerne og plombere dem med beton.

Det skete da vandkvaliteten fra boringerne blev dårligere og dårligere. Ikke nok med at der var 
opløste gasarter i råvandet ( Svovlbrinte og Metan ), men indholdet af Nitrat og Sulfater var 
stigende og oversteg grænseværdierne.

Bestyrelsen for vandværket, hvor redaktøren af denne hjemmeside dengang var medlem 
og konsulent i vandforsyningsspørgsmål, havde 2 muligheder for at redde situationen :

      1.   At lade Frederiksværk Kommune tilslutte området til kommunens system. 
      Dette ville medføre at  ”vort” private fællesvandværk ville blive likvideret.

       
2.  
At søge at etablerer nye boringer et andet sted hvor råvandet kunne forventes 
      at være bedre og  stabilt i kvalitet.

Det blev besluttet at  arbejde vider med Pkt. 2.

Der blev derfor iværksat en Hydrogeologisk undersøgelse, bl.a. under anvendelse af 
Geoelektrik i Asserbo Plantage. Heldet var med  – man fandt vand af en god og tilsyneladende 
stabil kvalitet. Der blev udført 3 boringer samt anlagt en ny råvandsledning fra plantagen til 
vandværket. En væsentlig længde af denne ligger i Liselejevej og Hyllingebjergvej. 
Vandbehandlingen (beluftning og filtrering) kunne forsætte på det eksisterende vandværk hvorfra udpumpning finder sted til ca. 1200 parceller.

En konsekvens af de nye boringer langt fra vandværket var, at nu kunne der etableres 
septiktanke i foreningens område til glæde for de mange der ikke kunne lide tørklosetter. Endvidere blev et stort set færdigt projekt for kloakering af bl.a. grundejerforeningens område skrinlagt.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Det med rødt fremhævet nedenfor er ændret/vedtaget på generalforsamlingen 15. juni 2008.
Gengivelse af :

Vedtægter for

Hyllingebjerggårds Grundejerforening

1.

Foreningens navn er Hyllingebjerggårds Grundejerforening.
Dens hjemsted er Liseleje, Halsnæs kommune.
 

2. 

Adgang til medlemsskab har ejerne af ejendommene matr. nr. 14

a, ai, ao, ax,
bk, bq,
cf, cg, ch, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, cy, cz, cø, cæ,

da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dx, dy, dz, dæ, dø,
ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ek, el, em, en, eo, ep, eq,
fl, fm, fn, fo, fp,
gh
,
y, z, æ.

Melby by og sogn. 

Optagelse af andre grundejere som medlemmer kan vedtages af en generalforsamling, som tillige 
fastsætter vilkårene for disse medlemmers optagelse, jfr. punkt 6.
 

3.

Foreningens formål er: 

            - at sørge for vedligeholdelse af de under foreningens område hørende veje, samt i øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser, navnlig i forholdet til offentlige myndigheder. 

4. 

Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, hvis størrelse 
fastsættes af den ordinære generalforsamling for det nærmest følgende regnskabsår.

Kontingentet opkræves af Frederiksværk Kommune sammen med ejendomsskatten. 
Har et medlem været i restance mindst tre måneder fra sidste rettidige indbetalingsdag, 
overgiver bestyrelsen det skyldige beløb til retslig inkasso.

Ved ejerskifte hæfter den tidligere og den nye ejer solidarisk for eventuelle restancer 
per overtagelsesdagen.
 

Den tidligere ejer, som efter overtagelsesdagen intet krav har på foreningen, er pligtig at give 
den nye ejer alle oplysninger om foreningen og dens vedtægter. Det påhviler såvel den tidligere 
ejer som den nye ejer, at give foreningen meddelelse om ejerskiftet.
 

5. 

Såfremt flere af de i punkt 2, nævnte matrikelnumre tilhører samme ejer, betaler denne 
fuldt kontingent for hvert byggeegnet matrikelnummer.

                                                                                6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling 
afholdes senest den tredje søndag i juni, så vidt muligt i Liseleje. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når dennes medlemmer er 
enige herom, eller på begæring af mindst 12 medlemmer. Sådan begæring skal, for at være 
gyldig, indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
Når gyldig begæring er indkommet, skal bestyrelsen, inden 14 dage derefter, indkalde 
generalforsamlingen med ikke over 14 dages varsel, dog med mindst 8 dages varsel. 

Enhver ordinær generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, efter deres til foreningen opgivne adresse. Et eksemplar af det reviderede regnskab vedlægges indkaldelsen. 

Enhver indkaldelse til generalforsamling skal være ledsaget af en dagsorden inde­holdende 
specifikation af de punkter, der skal behandles på generalforsamlingen. 

På den ordinære generalforsamling vil følgende punkter altid være at behandle: 

                   1.  Valg af dirigent.
    
2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og eventuel 
           arbejdsplan for det følgende.
    
3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

    
4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
    
5.   Valg af formand.
    
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
    
7.   Valg af revisor og en suppleant.
    
8.    Behandling af rettidigt indkomne forslag.
    
9.    Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningens 
formand i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem, som ikke er i restance, én stemme for hvert 
matrikelnummer (pkt. 2, jfr. 5). Stemmeretten kan udøves ved personligt møde, ved ægtefælle 
eller ved skriftlig fuldmagt. 

På forlangende af medlemmer repræsenterende mindst 12 stemmer, eller når dirigenten 
bestemmer det, skal afstemningen ske skriftligt. 

Dirigenten leder forhandlingerne, og afgør alle formelle spørgsmål samt sørger for, at der over forhandlingerne føres en protokol indeholdende alle trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft. 

Beslutninger tages normalt ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og andre beslutninger af vidererækkende betydning, for eksempel om ændringer af vejenes karakter (fra grusveje til asfaltveje eller lignende) eller optagelse af nye medlemmer, hvortil kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalfor­samlingen, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, overføres sagen til drøftelse under punkt 9, eventuelt. ­Der indkaldes til en ny generalforsamling, til behandling af det pågældende spørgsmål. På denne generalforsamling kan beslutning tages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer. 

7. 

Foreningens bestyrelse består af formanden og fire andre medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv kasserer og sekretær. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Formanden vælges for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at to medlemmer afgår af gangen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens anliggender. Foreningen forpligtiges overfor tredjemand ved underskrift af formanden og to andre bestyrelsesmed­lemmer. Dog kan kassereren alene kvittere for medlemsbidrag og andre løbende indtægter.

Udover det godkendte budget kan bestyrelsen kun disponere over i alt kr. 1.000 per regnskabsår. (Slettet af Vedtægterne 15. juni 2008)

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Sekretæren fører protokol over de på bestyrelsesmøderne førte forhandlinger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 
Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed.

8. 

Foreningens regnskabsår er fra den 1. april til den 31. marts. 

Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter, og skal føre en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt en fuldstændig medlemsfortegnelse. 

Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen og revisoren. 

Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller i girobank, hvorfra der kun må hæves af kassereren i forbindelse med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Kassereren er dog berettiget til at have en kontant beholdning, der ikke må overstige kr. 500, og ingen udbetaling kan finde sted overstigende dette beløb, før regningen er attesteret af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. 

Årsregnskabet udfærdiges af kassereren, forelægges for bestyrelsen, og afleveres til den generalforsamlingsvalgte revisor, der gennemgår det kritisk, og sammenholder det med de foreliggende bilag, samt påser, at de udviste beholdninger er til stede. Regnskabet skal afleveres af revisor forsynet med revisorpåtegning til bestyrelsen så betids, at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

9.

Foreningens ophævelse kan vedtages af generalforsamlingen efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Er ophævelse vedtaget, fastsætter generalforsamlingen, hvorledes og ved hvem likvidationen skal finde sted. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. januar 1970.

A'jourført senest den 15. juli 2008. 

Ordensreglement

Støjende aktiviteter, som privat brug af motorredskaber og haveafbrænding, begrænses til tidsrum: 

Mandag til fredag    kl. 09.00-19.00
Lørdag                   kl. 09.00-18.00
Søndag                   kl. 09.00-12.00
NB.

Haveafbrænding skal altid foregå i forhold til gældende lov.

Gengivelse slut.
-------------------

Bemærkning med kommentar til bl.a. vedtægterne fra redaktøren af denne web-side:

I forbindelse med udveksling af synspunkter bl.a. om valgbarhed til formandsposten - via mails mellem redaktøren af denne web-side og den tidligere formand - meddelte denne ved mail af 20. august 2007 bl.a. :
Citat
......, at pr. d.d. vil ingen meddelelse fra dig blive besvaret, eller kunne forventes modtaget og set,
med mindre du har fremsendt den skriftligt pr. brev til ---- (Foreningens Advokat)
Citat slut.

Således opfordret sendes til advokaten - ved brev dateret 30. august 2007 - redaktørens forståelse af vedtægternes afsnit om valg til formandsposten. 

Som svar på henvendelsen - ved brev dateret 5. oktober 2007 - skriver foreningens advokaten bl.a.:
Citat
Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægternes § 7. I bestemmelserne stilles der ingen krav om formandens og bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed. Med henvisning til retspraksis og den juridiske litteratur kan der, hvor vedtægterne ingen krav stiller til valgbarhed, ikke opstilles krav om, at kun medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Som vedtægterne således er udformet, er der ikke  krav om, at formand og bestyrelsesmedlemmer skal være grundejer og/eller medlemmer af Grundejerforeningen.
Citat slut.
Fremhævelse af tekst er foretaget af redaktøren. 

Dette juridiske forhold, præciseret af vor forenings advokat, kommer nok også som en overraskelse for de fleste af foreningens medlemmer – og bør give stof til eftertanke.
# Der foreligger nemlig ikke en medlemsliste tilgængelig for foreningens medlemmer.
# Medlemslisten - i tilfælde af anmodning herom -  er heller ikke er opnåelig via bestyrelsen !!
 

Konsekvensen er, at andre end medlemmer af foreningen kan tegner og dermed forpligtige foreningens medlemmer.

Efterfølgende, som en konsekvens af advokatens meget overraskende udlægning af vedtægterne, afstod redaktøren fra – ved brev af  8. oktober 2007 til advokaten – som varslet, at bringe sagen for relevant myndighed såsom Frederiksvæk-Hundested-, nu Halsnæs kommune i første omgang, alternativt Retten i Hillerød”. 

NB: Hvis nogen i mangel af en medlemsliste, ønsker at vide hvem ejer hvad samt det tilknyttede matrikelnummer på en specifik adresse, kan redaktøren henvise til det offentlige informations system på adressen: https://www.ois.dk/
Start med kommune (Halsnæs) derefter vejnavn og nummer – og se selv !
Ønskes yderligere information kan der henvises til - og søges videre på f.eks.
KRAK: http://www.krak.dk/ GOOGLE: http://www.google.dk/ m.fl.
Hvad angår GOOGLE, skal det du søger specifikt - sættes i anførelsestegn.
Eksempel du søger Ole Bole du skriver ”Ole Bole” og trykker søg – (Resultatet kan overraske !)

Medlemstal i vor forening.

#  Ifølge det reviderede regnskab for foreningen for året 2007 / 2008,
- er der 65 medlemmer (32.500 : 500), tilsvarende antal medlemmer var der i 2006/07 - ingen restanter. 

# ifølge www.ois.dk er der på foreningens veje omfattende alle matrikler med adresse på:
Blåmejsevej (eks. det ”smalle” stykke) , Blichersvej, Baggesensvej, Aakjærsvej, Heibergsvej, Rodesvej, Brandesvej, Ewaldsvej samt  Strandvængevej 21, Hyllingebjergvej 37 & 39, sidstnævnte 3 matrikler har et skel til foreningens veje :
i alt
79 matrikler (ejere).

 #  I foreningens vedtægter § 2 er der listet adgang for ejerne af matr.nr. 14 efterfulgt af 1 eller 2 bogstaver.
Antallet af disse kan nu tælles til 76 matrikler. MEN  af disse findes 3 matrikler ikke, og så mangler der nogle der har direkte indkørsel til ejendommen fra foreningens veje !! ??. 

Dette uklare forhold forventedes nærmere belyst og – ikke mindst afklaret i forbindelse med generalforsamling i juni 2008. Det blev det imidlertid ikke, på trods af at flere i bestyrelsen var bekendt med denne ikke uvæsentlige fejl.
-----------------------

Vedr.: Generalforsamling Søndag den 15. juni 2008 kl. 10.00 på Rest. Le Papillion i Liseleje.

Alle foreningens medlemmer er i besiddelse af den ovenstående, ikke daterede indkaldelse.

NB!. I budgettet for året 2008 – 2009 er afsat 21.000,- kr. (inkl. MOMS !) til vedligeholdelse og ”saltning” *) af grusveje. Medlemmerne forventer at beløbet er tilstrækkeligt, således at vor forening ikke ender i samme situation som efterfølgende beskrevet :
En grundejerforening, noget større end vor (i den gamle Jægerspris kommune), fik påbud om at asfaltere alle deres veje, udbedre rabatterne samt forsegle noget asfalt der var revnet.
Alternativet var at kommunen lod arbejdet udfører på grundejernes bekostning.
Grundejerne syntes deres grusveje var rimeligt velholdte men kunne intet gøre. 

Hvad var baggrunden herfor ?
Arbejdsmiljøloven !
 

# Renovationsfolkene der som hos os skulle tømme året rundt af hensyn til  bl.a. de fastboende, måtte ikke bære sækkene ud til kompakteren (en skraldevogn som vi engang kaldte en sådan), selvom de gjorde det alligevel. De skulle bruge en sækkevogn – men det kunne de ikke for, sådant et kompliceret værktøj kræver fast underlag til og fra stativet og ud på vejen og hen til stedet for skraldevognen - i al slags vejr !

# Bag kulisserne, ikke officielt, havde kommunen også problemer med Hjemmeplejen og Post Danmark der hævdede at de ikke i alt slags vejr kunne betjene de fastboende under de herskende forhold (læs grusveje med måske nogle huller her og der, specielt om vinteren !).

Hvad blev kommunens løsning:
-
Indførelse af plastskraldespande med hjul (ud med papirsækkene og sækkevogne)
- Påbud
om asfaltering af vejene, samt påbud til grundejerne om at etablerer fast underlag (fliser el. lignende) fra vejen til stedet hvor skraldespanden, der nu var med hjul, skulle stå.
Det sidste krav medførte at alle rabatter måtte reguleres til niveau. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Publiceret på Internettet 1. gang 29. maj 2007.
Suppleret senest 2. juli 2008 – foranlediget af vedtagelse af justerede vedtægter. 
Opdateret og suppleret ultimo marts 2010, primo Juni 2011, ultimo maj 2012 medio maj 2013, 11. juni 2014 samt 21 maj 2015.

© Jørgen Ploug 
Sommer adresse: Blichersvej 1, 3360 Liseleje.